DEĞERLİ KONUT KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME NOTU

Değerli Konut Vergisi nedir?

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 Sayılı Yasa ile düzenlenen 1319 Sayılı Emlak vergisi kanunu ile “Değerli Konutlar” için vergi düzenlemesi yapılmıştır. Kanuna göre değeri  5.000.000 TL ve üzerinde olan “Mesken” nitelikli taşınmazlar ilgili vergi düzenlemesine tabidir. 

 

Değerli Konut Vergisi kapsamına giren taşınmazlar hangileridir?

5.000.000 TL ve üzeri değerde olan, mesken niteliğindeki kat mülkiyetli/kat irtifaklı bağımsız bölümler ile “mesken, konut, hane, villa, yalı, köşk” niteliğinde kayıtlı taşınmazlar vergiye tabi olacaktır. Mesken niteliğinde olmayan taşınmazlar (otel,dükkan,avm,depo,fabrika vb. ticari gayrimenkuller) vergiye tabi değildir.

 

Değerli Konut Vergisi’ni ödemekle yükümlü kişiler kimlerdir?

7194 sayılı kanuna göre Türkiye sınırları içinde değeri 5.000.000 TL ve üzeri olan “Mesken” nitelikli taşınmazların malikleri ve intifa hakkı sahipleri ancak her ikisi de yoksa gayrimenkule malik gibi tasarruf eden gerçek ve tüzel kişiler vergi ödemekle yükümlüdür.

 

Değerli konut vergisine tabii mesken nitelikli taşınmazlardan  değeri;

5.000.000  TL -  7.500.000 TL arasında olanlar         (Binde 3)
7.500.001  TL - 10.000.000 TL arasında olanlar        (Binde 6)
10.000.001 TL    üstünde olanlar                                 (Binde 10)         oranında vergilendirilir.

 

Değerli Konut Vergisi ne zaman ödenmelidir?

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben taşınmaz sahiplerine değerleme ve vergi tebligatları posta yolu ile gelmeye başlamıştır.

Verginin tespit edildiği yılı takip eden yılın Şubat ayının 20.gününde ilgili gayrimenkulün bağlı olduğu vergi dairesine beyanname verilmesi gerekmektedir. Beyanname bildirildikten sonra, Şubat sonu ve Ağustos sonu olmak üzere iki taksitte ödemelerin yapılması gerekmektedir. Değerli Konut Vergisi bir defaya mahsus olmayıp her yıl ödenecektir.

 

Değerli Konut Vergisi’ne tabii taşınmazların değeri nasıl belirlenecektir?

Mesken nitelikli taşınmazların değeri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından belirlenecektir. Mesken için TKGM tarafından belirlenmiş bir değer yoksa vergilendirmede binanın vergi değeri esas alınacaktır. TKGM tarafından belirlenen değerlerin takibi  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr adresinden, TC kimlik numarası ve taşınmaz bilgileri girilerek yapılabilir.

 

Ortak mülkiyet konusuna tabi taşınmazların vergi ödemesi nasıl yapılmalıdır?

Paylı mülkiyette veya elbirliği mülkiyette, hissedarlar hisseleri oranında vergi ödemesi yapacaktır.  Paylı mülkiyet olması halinde beyanname her bir hissedar tarafından ayrı ayrı verilmelidir. Elbirliği mülkiyeti olması halinde beyannameler ortak verilebileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir. Örnek: Mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri 6.000.000 TL ve her hissedarın 1/2 payı varsa her hissedar 3.000.000 TL üzerinden binde 3 oranında değerli konut vergisini ödeyecektir.

 

Birden fazla taşınmazı olanlar Değerli Konut Vergisi’nden nasıl etkilenir?

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanlarda, sadece her bir taşınmazın değeri 5.000.000 TL ve üzeri olanlar vergiye tabidir. Mesken nitelikli taşınmazların toplam değerinin 5.000.000 TL’ye eşit olması veya bu tutarı aşması halinde vergilendirme söz konusu olmayacaktır. (Örnek: 2 adet mesken sahibi kişinin 3.500.000 ve 2.500.000 tutarlarındaki taşınmazlarının toplamı 5.000.000 TL’yi aşmış olmasına rağmen, her bir taşınmaz yasada belirtilen 5.000.000 TL değeri sağlamadığı için taşınmazların maliki söz konusu Değerli Konut Vergisine tabi değildir.)

 

Mesken niteliğinde tek taşınmaz sahibi olanlar Değerli Konut Vergisi’ne tabi midir?

Türkiye sınırları içinde mesken niteliğinde tek taşınmazı olanlardan, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu ilgili taşınmaz vergiden muaftır. Bu muafiyete intifa hakkı olanlar veya paylı mülkiyet/elbirliği mülkiyet sahipleri de dahildir. 

 

Değerli Konut Vergisi’ne itiraz süreci ne şekilde gerçekleşebilir?

Söz konusu vergiye tabi taşınmazın değerlemesine ait yazılı tebligatın teslim tarihinden itibaren, taşınmazın malikine 15 günlük itiraz süresi hakkı tanınmaktadır. İtirazın TKGM’ne yazılı dilekçe ile yapılması  gerekmektedir. İtirazı takiben TKGM’ün 15 gün içinde bir değerlendirme yapması ve sonucu ilgili malike tebliğ etmesi beklenmektedir.

 

Turkey Citizenship