şirket politikası

GİRİŞ

Space İstanbul Gayrimenkul Geliştirme ve Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) faaliyetleri esnasında kişisel verilerin gizliliği ve korunmasını temel alan vizyona sahip olup, Şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı önceliği haline getirmiştir. 

İşbu Politika ile Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Mevzuat”) kapsamında kişisel verileri koruma ve işleme prensiplerini açıklamayı ve veri sahiplerini bilgilendirilmeyi amaçlamaktadır.

İşbu Politika, Şirketimiz tarafından iş süreçlerine uygun olarak oluşturulmuş olan güncel kişisel veri envanterine dayanılarak hazırlanmıştır.

KAPSAM

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Şirketimiz çalışanları, hissedarları/ortakları ve yetkilileri haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

TANIMLAR

İşbu Politika’da,

 1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 
 2. Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 3. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 4. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 5. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 6. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
 7. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 8. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade etmektedir.

GENEL İLKELER

Şirketimiz kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlemekte, kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlamakta, kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmekte, veri işleme faaliyetlerini amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde gerçekleştirmekte ve kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekte olup, tüm iş süreç ve politikalarını bu ilkelere uyumlu şekilde kurgulamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

1.   Kişisel Veriler

Şirketimiz, Mevzuat uyarınca, kişisel verileri, ilgili kişinin açık rızası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı şekilde işleyebilmektedir.

2.   Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yeterli önlemler alınarak,

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, 

işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİMİZ

1.   Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimizin, faaliyetleri esnasında işlediği kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilmektedir.

Veri Kategorisi

Tanım

Kimlik

Ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi

İletişim

Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi

Finans

Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri gibi

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

Görsel ve işitsel kayıtlar gibi

Tedarikçi İşlem

Tedarikçilere ilişkin sipariş, satınalma, teslimat bilgileri, kayıtları, ödeme işlemleri vb.

Tablo-1

2.   Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimizin faaliyetleri esnasında Tablo-1’de yer alan kişisel veri kategorilerini işleme amaçları aşağıdaki tabloda (Tablo-2) belirtilmektedir. 

Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kimlik

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Sekreterya İşlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Edinim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Yer Gösterme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tapu İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İletişim

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Sekreterya İşlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Edinim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Yer Gösterme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tapu İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Hukuki İşlem

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Müşteri İşlem

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tapu İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Finans

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Tapu İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mesleki Deneyim

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Edinim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Tedarikçi İşlem

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Tablo-2

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

1.   Kişisel Veriler

Şirketimiz kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir. 

Şirketimiz kişisel verilerin aktarımında veri güvenliğini sağlamak üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta ve kişisel verilerin Mevzuat’a uygun şekilde aktarımının sağlanması amacıyla azami çaba göstermektedir.

Kişisel veriler yurt dışına aktarılması halinde yukarıda belirtilenlere ek olarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılır.

2.   Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Şirketimiz özel nitelikli kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya yeterli önlemler alınmak kaydıyla,

i.          Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya kanunlarda öngörülen hallerde,

ii.         Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla

üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Şirketimiz özel nitelikli kişisel verilerin aktarımında veri güvenliğini sağlamak üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta ve kişisel verilerin Mevzuat’a uygun şekilde aktarımının sağlanması amacıyla azami çaba göstermektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda belirtilenlere ek olarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilmektedir.

3.   Aktarım Yapılan Üçüncü Kişiler

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları aşağıdaki tabloda (Tablo-3) belirtilmektedir.

Veri Aktarım Alıcı Grupları

Aktarım Amaçları

Tedarikçiler

 • Hukuk süreçlerinin yürütülmesi
 • İş ortakları yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama iletişimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Kayıt ve ödeme işlerinin takibi
 • Etkinlik ve organizasyon düzenlenmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Hukuk süreçlerinin yürütülmesi
 • Muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Tapu işlemlerinin yürütülmesi
 • Güvenlik süreçleri kapsamında talep halinde kamera kayıtlarının paylaşılması

İş Ortakları

 • Sekreterya faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri süreçleri kapsamında iletişim ve yer gösterme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Herkese açık

 • İlan oluşturma ve yayınlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Tablo-3

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

Şirketimiz Mevzuat kapsamında kişisel veri sahiplerini, kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Şirketimiz tarafından veri kategorilerine göre kişisel verileri işlenen veri konusu kişi grupları aşağıdaki tabloda (Tablo-4) belirtilmiştir.

Veri Konusu Kişi Grupları

Veri Kategorileri

Çalışan Adayı

 • Kimlik
 • İletişim
 • Mesleki Deneyim
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

 • Kimlik
 • İletişim
 • Hukuki İşlem
 • Müşteri İşlem
 • Finans
 • Pazarlama
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Tedarikçi

 • Kimlik
 • İletişim
 • Hukuki İşlem
 • Tedarikçi İşlem
 • Finans

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

 • Kimlik
 • İletişim
 • Müşteri İşlem
 • Pazarlama

Ziyaretçi

 • Kimlik
 • İletişim
 • Fiziksel Mekan Güvenliği

İş Ortağı

 • Kimlik
 • İletişim
 • Finans

Potansiyel Tedarikçi

 • Kimlik
 • İletişim
 • Tedarikçi İşlem

Tablo-4

1.   Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri Mevzuat uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişiler bu hakları kapsamındaki taleplerini Şirketimize, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce Şirketimize bildirilen ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler.

Şirketimize ilişkin iletişim bilgileri aşağıdadır:

Adres: Cevdetpaşa Cad. Germencik Sk. Bebek Palas Apt. No:1 34342 Bebek İstanbul

E-Posta: info@spaceistanbul.com

Kişisel veri sahibinin, talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen süreler kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak üzere her türlü teknik ve idari tedbiri alma konusunda azami çaba göstermektedir. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına yönelik aldığı güvenlik tedbirleri Tablo-5’te belirtilmiştir.

Şirketimiz personellerini kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması konusunda bilgilendirmekte, bu konuda gerekli eğitimleri vermektedir. Şirket içi sistemlerimizde erişim yetkileri, kişisel veri envanterinde yer alan amaçlar ve iş süreçleri doğrultusunda planlanmakta ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi için gerekli kontrol mekanizmaları kullanılmaktadır.

Kişisel veri aktarılan taraflar nezdinde Şirketimiz, kişisel veri güvenliğini sağlamak adına gerektiğinde denetim ve kontrol yetkilerini kullanmaktadır.